Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden voor zowel
RBB webdesign de eenmanszaak, als voor de website www.rbbwebdesign.nl.

Algemene Voorwaarden voor RBB webdesign

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.rbbwebdesign.nl/algemenevoorwaarden.

Artikel 1 Definities & Algemeen

Definities

RBB webdesign, hierna te noemen Opdrachtnemer:
Eenmanszaak, gevestigd te Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81976968. Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten. Opdracht:
Alle werkzaamheden, waartoe de Opdrachtgever de Opdrachtnemer heeft verzocht deze uit te voeren, en welke de Opdrachtnemer heeft aanvaard. Overeenkomst:
Het geheel van schriftelijke en/of mondelinge afspraken welke de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn overeenkomen omtrent de inhoud en uitvoering van een opdracht.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden en zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden* van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. *De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor medewerkers van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan een aanbod herroepen, ook na aanvaarding door de Opdrachtgever, mits dit onverwijld gebeurt.

Opdrachtnemer is gerechtigd personen zonder opgaaf van redenen te weigeren als Opdrachtgever.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Op alle zaken (waaronder begrepen data) welke zich onder Opdrachtnemer bevinden heeft Opdrachtnemer recht van retentie zolang de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen uit enige overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer en/of deze algemene voorwaarden voldoet. Recht van retentie komt Opdrachtnemer eveneens toe in geval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer hem surseance van betaling wordt verleend.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit de uitoefening van haar recht van retentie.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Opdracht

De Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer bij elke opdracht een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden te verschaffen. Het doen van een bestelling en/of het geven van een opdracht is bindend voor de Opdrachtgever.

Alle opdrachten worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk aanvaard en bevestigd door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. In deze bevestiging is in ieder geval opgenomen de aard en omvang van de werkzaamheden, de wijze en geschatte datum van levering en de prijs. De inhoud van de opdrachtbevestiging is bindend, tenzij de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren kenbaar maakt.

Opdrachten tot wijziging van werkzaamheden, aanvullende werkzaamheden en/of vervolgwerkzaamheden kunnen zowel schriftelijk, mondeling als stilzwijgend door Opdrachtnemer worden aanvaard en bevestigd. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste vermogen uit. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen gaat Opdrachtnemer altijd een inspanningsverbintenis aan met de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever verleent te allen tijde volledige medewerking aan de uitvoering van de door Opdrachtnemer te verrichten prestatie(s). Wanneer Opdrachtnemer de Opdrachtgever verzoekt tot het aanleveren van informatie en/of zaken, welke nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, voldoet de Opdrachtgever daar telkens zo snel en adequaat mogelijk aan.

Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Door ingeschakelde derden gehanteerde algemene voorwaarden zijn bindend voor de Opdrachtgever.

Door of namens de Opdrachtgever doorgegeven wijzigingen in de opdracht, die direct of indirect tot gevolg hebben dat Opdrachtnemer meer werk moet verrichten en/of meer kosten moet maken dan waarop ten tijde van de prijsopgave kon worden gerekend, worden extra in rekening gebracht.

Wanneer de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij verplicht alle door Opdrachtnemer geleden schade te vergoeden. Onder schade wordt in dit verband onder andere, doch niet uitsluitend verstaan door Opdrachtnemer geleden verliezen, gederfde winst, directe en indirecte kosten welke door Opdrachtnemer en/of ingeschakelde derden zijn gemaakt ter voorbereiding en/of uitvoering van de opdracht.

Artikel 3 - Prijzen en betaling

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW door gebruik van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Alle door de Opdrachtnemer opgegeven prijzen offertes zijn exclusief administratiekosten, verpakkings-, koeriers- en verzendkosten en op goederen en/of diensten drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene kosten daaronder begrepen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bovenstaande is alléén van toepassing zolang de KOR geldig is.

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar tarieven en vergoedingen te wijzigen, mits zij de Opdrachtgever daarvan ten minste 30 dagen van te voren op de hoogte stelt. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen kan hij de overeenkomst tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen schriftelijk opzeggen per de datum van inwerkingtreding.

Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de overeengekomen vergoeding voor de opdracht te verhogen wanneer de Opdrachtgever Opdrachtnemer niet of niet tijdig voorziet van de informatie en/of roerende zaken welke zij nodig heeft voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht.

Verschuldigde vergoedingen dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast is de Opdrachtgever vanaf de vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zijn bepaald op 15% van de hoofdsom met een minimum van €60. Indien Opdrachtnemer aantoont dat zij hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder gerechtelijke kosten, kan zij deze kosten volledig op de Opdrachtgever verhalen. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk op grond van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst. Ontbinding is niet mogelijk zonder schriftelijke ingebrekestelling, waarin de wederpartij een redelijke termijn krijgt om haar verplichtingen alsnog na te komen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst haar diensten op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zonder dat Opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden voor eventuele schade en onverminderd verdere aan Opdrachtnemer toekomende rechten.

Opdrachtnemer is gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst haar diensten te staken en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden voor eventuele schade en onverminderd aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten indien:

Indien de overeenkomst door Opdrachtnemer wordt ontbonden op grond van het eerder in Artikel 3 bepaalde (zie bovenstaand), is Opdrachtnemer gerechtigd de Opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle gemaakte kosten met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden in rekening te brengen, onverminderd verdere aan Opdrachtnemer toekomende rechten.

Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en de overeenkomst zich naar haar aard en inhoud niet leent voor beëindiging door volbrenging kan deze overeenkomst door partijen in goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 (één) maand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.

Opdrachtnemer is gerechtigd gemaakte kosten en het voor de uitvoering van de opdracht overeengekomen honorarium in rekening te brengen voor alle tot aan het moment van ontbinding of opzegging verrichte werkzaamheden.

Artikel 5 - Levering en Risico

Opdrachtnemer levert alle zaken en diensten op de wijze en het moment zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.

Een door Opdrachtnemer aan de opdrachtgever gemelde leveringsdatum is altijd bij benadering en nimmer fataal.

Het in art. 6.1 en art. 6.2 geldt niet voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Zelfs indien een uiterste levertermijn is overeengekomen is Opdrachtnemer pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem uitdrukkelijk in gebreke heeft gesteld.

Indien partijen tussentijds een wijziging in de opdracht overeenkomen vervallen alle eerder overeengekomen leveringstermijnen. Partijen zijn alsdan gehouden een nieuwe termijn overeen te komen.

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen termijn eenzijdig te wijzigen indien gedragingen of nalaten van de opdrachtgever tot extra werkzaamheden noodzaken.

Tenzij de zaak of dienst zich daar naar haar aard en inhoud niet toe leent is Opdrachtnemer gerechtigd zaken en diensten in gedeelten te leveren.

Levering door Opdrachtnemer geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Het eigendom gaat over op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is gehouden.

Artikel 6 - Onderzoek bij levering

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

De Opdrachtgever is gehouden onmiddellijk na aflevering te onderzoeken of Opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer terstond doch in ieder geval binnen 5 (vijf) werkdagen na levering in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen. De Opdrachtgever dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te geven, zodat Opdrachtnemer adequaat kan reageren.

Wanneer de hierboven genoemde termijn gezien de aard, inhoud en/of omvang van het geleverde in alle redelijkheid te kort is, stelt Opdrachtnemer een afwijkende, redelijke termijn.

Geringe afwijkingen, zoals onder andere doch niet uitsluitend geringe afwijkingen van gebruikte kleuren, opmaak, afmetingen en/of omvang van het geleverde kunnen niet gelden als ondeugdelijke nakoming.

Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een ondeugdelijke prestatie te herstellen.

De nakoming van de prestatie geldt als deugdelijk indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving binnen de gestelde termijn te doen.

De prestatie van Opdrachtnemer geldt in ieder geval als deugdelijk indien Opdrachtgever het geleverde bewerkt, verwerkt, doorlevert of in gebruik neemt.

Artikel 7 - Geheimhouding en niet-overname beding

Opdrachtnemer en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle door de wederpartij ontvangen vertrouwelijke informatie. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Partijen zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 8 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, ontwerpen of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.

De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die uitdrukkelijk worden toegekend middels deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en/of aanvullende schriftelijke afspraken. Het is de Opdrachtgever voor het overige verboden de genoemde programmatuur of andere materialen geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. De Opdrachtgever is verplicht alle vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Opdrachtnemer of diens licentiegevers, welke vervat (kunnen) zijn in de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen personen werkzaam in de organisatie van de Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen hoeven te gebruiken.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

Opdrachtnemer is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. De Opdrachtgever heeft het recht om één reservekopie van de programmatuur te houden. De reservekopie dient uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar. Indien technische maatregelen het maken van een reservekopie onmogelijk maken zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever een kopie ter beschikking stellen.

Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden, gebaseerd op de bewering dat door Opdrachtnemer zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Opdrachtnemer. De Opdrachtgever verleent daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Opdrachtnemer om zich, indien nodig uit naam van de Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Opdrachtgever in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Opdrachtnemer zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Opdrachtnemer het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Opdrachtnemer wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Opdrachtnemer voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door Opdrachtnemer gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Opdrachtnemer geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.

De Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en de Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en Vrijwaring

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10 - Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen.

Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 11 - Slotbepalingen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene Voorwaarden voor www.rbbwebdesign.nl

Artikel 1 - Algemeen

Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden van www.rbbwebdesign.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door RBB webdesign. In deze algemene voorwaarden wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op de website aan u wordt aangeboden.

Artikel 2 - Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RBB webdesign, is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij RBB webdesign.

Artikel 3 - Indien van toepassing

Voor eventuele prijzen die op de website staan vermeld, geldt dat er gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

RBB webdesign streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.rbbwebdesign.nl onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. RBB webdesign behoudt het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. RBB webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Artikel 4 - Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.rbbwebdesign.nl op deze pagina.